Các từ tiếng Anh đa nghĩa

Company  Ngoài nghĩa là công ty, “company” còn có nghĩa là bạn bè. Ví dụ: “We’re judged by the company we keep” – Người ta sẽ xét đoán bạn qua bạn bè mà bạn giao du. Khi xem phim thấy 2 người …