Chương trình dành cho quản lý và các lãnh đạo đội nhóm, trưởng nhóm của công ty. Khóa học tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý chất lượng dịch vụ hiệu quả.

Học viên sẽ được huấn luyện nhiều khía cạnh khác nhau trong việc quản lý dịch vụ và bao gồm cách phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ đúng, quản lý việc cung cấp dịch vụ và thực hiện liên tục việc cải tiến dịch vụ.

Mục tiêu chương trình

 • Hiểu được những yếu tố đặc thù của dịch vụ
 • Hiểu được những nhân tố làm khách hàng bất mãn và cách vượt qua nó
 • Có thể sử dụng mẫu GAP hiệu quả để quản lý chất lượng dịch vụ
 • Biết cách thiết kế và quản lý các tiêu chuẩn dịch vụ
 • Có thể phát triển và sử dụng dịch vụ Blueprint để quản lý chất lượng dịch vụ
 • Có thể thực hiện việc cải tiến liên tục dịch vụ

Nội dung chương trình

 • Những đặc tính dịch vụ đặc thù
 • Những thách thức đặc trưng trong việc quản lý dịch vụ
 • Hiểu được nguồn gốc bất mãn của khách bằng cách sử dụng biểu mẫu GAP
 • Quản lý sự nhận thức và sự mong đợi của khách hàng
 • Trình bày, thể hiện sự hồi phục của dịch vụ
 • Sáng tạo và sử dụng dịch vụ Blueprint
 • Phát triển những tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng đã xác định rõ
 • Quản lý mẫu dịch vụ và các tiêu chuẩn
 • Sự cải tiến dịch vụ

Thời lượng chương trình: 2 ngày