Thứ 2, Ngày 25 tháng 11 năm 2019, 15:46

Học nhanh cách dùng ‘Whose’ và ‘Who’s’

Khi nào dùng “Who’s” và khi nào dùng “Whose”? Bài học ngắn dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt được điều đó!
 
 
1. Whose
– Là dạng thức sở hữu của đại từ “Who”
– Nó có nghĩa là thuộc về ai đó
– Thường xuất hiện trước danh từ trong câu
Ví dụ:
Whose idea is it?
Ý tưởng này là của ai vậy?
The men whose names were called left the room.
Người đàn ông có tên được gọi đã rời khỏi phòng. 
She’s an artist whose work I really admire.
Cô ấy là một họa sĩ, các tác phẩm của cô ấy tôi thật sự ngưỡng mộ.
2. Who’s
– Là dạng thu gọn của Who is hoặc Who has.
Ví dụ:
Who’s been to Florida?
Ai đi tới Florida vậy?
Who’s the woman in the black hat? (Thu gọn của Who is)
Người phụ nữ đội chiếc mũ đen là ai vậy?
The man who’s just walked out is Tom. (Thu gọn của Who has – thì hiện tại hoàn thành)
Người đàn ông vừa đi ra ngoài là Tom.
Luyện tập: Điền Whose hoặc Who’s
1. This is my brother, … an accountant.
2. … guitar is named Lucille?”
3. … not done with his or her assignments.
4. Bart Simpson is the cartoon character … dad’s name is Homer.
Đáp án:
1. who’s
2. Whose
3. Who’s
4. whose
>> Tìm hiểu thêm các dịch vụ cung cấp giáo viên bản ngữ chất lượng
Mai Vy (Tổng hợp)