Hiểu đúng , vận dụng đúng vai trò của hệ thống phân phối

Hiểu đúng , vận dụng đúng vai trò của hệ thống phân phối

Doanh nghiệp Việt Nam đang chuẩn bị cho TPP, trong đó hệ thống phân phối sẽ là một phần quan trọng. Hiểu đúng về vai trò và chức năng của hệ thống phân phối sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh thắng lợi. …