Tiếp thị (Direct Marketing) đã phát triển thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu của promotional mix và cũng có thể được sử dụng như một chiến thuật trung tâm trong việc thu hút và giữ khách hàng. Nó bao quanh những phạm vi rộng về kỹ thuật, bao gồm gửi thư trực tiếp, telemarketing (marketing qua điện thoại) và internet marketing. Trong khóa học này học viên sẽ được huấn luyện cách sử dụng các công cụ direct marketing một cách hiệu quả và thực hiện thành công chiến dịch direct marketing.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được lợi ích của direct marketing
 • Hiểu được những kỹ thuật direct marketing
 • Có thể phát triển và thực hiện chiến dịch direct marketing
 • Hiểu được các vai trò khác nhau của direct marketing trong promotional mix
 • Có khả năng quản lý hiệu quả 6 bước của chiến dịch direct marketing

Nội dung chương trình:

 • Tổng quan
  • Định nghĩa Direct Marketing
  • Lợi ích của Direct Marketing
 • Sử dụng chiến dịch Direct Marketing một cách hiệu quả
  • Khi nào và cách dùng Direct Marketing
  • Các thành phần thuận tiện cần cho sự thành công của Direct Marketing
 • Những kỹ thuật của Direct Marketing
  • Thư trực tiếp
  • Quản cáo trực tiếp
  • Telemarketing
  • E-communication (liên lạc điện tử)
   • Thư đặt hàng
   • Mua sắm qua điện thoại
 • Quản lý chiến dịch Direct Marketing
  • Xác định mục tiêu
  • Chọn lựa đối tượng mục tiêu
  • Chọn lựa phương tiện truyền thông đại chúng
  • Sáng tạo sự phát triển
  • Quản lý những hưởng ứng
  • Đánh giá

Thời lượng chương trình: 2 ngày